Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Wij verkopen alleen goederen aan klanten die minstens 18 jaar oud zijn.

Voor zakelijke relaties tussen byACRE en de gebruiker (hierna te noemen "klant") gelden uitsluitend de volgende voorwaarden in de op het moment van bestelling geldende versie.

Artikel 1. Definities
byACRE ApS gevestigd te I.C Modewegsvej 1, 2800 Lyngby, Denemarken onder het BTW-nummer DK30606280

Website: de website van byACRE, te raadplegen via byacre.com/nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.1. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen byACRE en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van byACRE zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Levertijd: 3-5 werkdagen door de leverancier DPD.

2.3. De leveringkosten zijn standaard €9, gratis bij bestellingen boven €110.

2.4. Schade tijdens transport. Indien verpakkingen en/of producten die aan u geleverd worden duidelijk beschadigd zijn, dient u direct een klacht in te dienen bij de leverancier en ons direct te informeren. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen invloed op uw wettelijke garantieclaim, maar helpt ons wel om onze eigen claims tegenover de leverancier geldend te maken.

2.4.1 Ontbrekende producten
Als er bij levering een of meer producten ontbreken in je bestelling, neem dan contact op met onze klantenservice.
Claims voor ontbrekende producten moeten binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het pakket worden ingediend.

2.5. Sluiting van het contract
De aanbiedingen op deze website vormen een niet-bindende uitnodiging voor de klanten om een bestelling te plaatsen bij byACRE. Door te klikken op de knop "Kopen" in de kassastroom, gaat de klant akkoord met de aankoop van de goederen in de winkelwagen en is deze bestelling juridisch bindend. De klant ontvangt een orderbevestiging en aanvaarding via e-mail onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden. Maar byACRE behoudt zich het recht voor om de door de klant gekozen betalingswijze te beperken in functie van de waarde van de bestelling, de verzendregio of andere objectieve criteria.

Artikel 3. Prijzen en informatie
Alle op de Website en in andere van byACRE afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. byACRE kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van byACRE afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.2. byACRE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.3. Alle prijzen op de webshop zijn eindprijzen.

3.4. Klanten buiten de EU zijn verantwoordelijk voor eventuele inklaring en lokale belastingen in hun land.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van byACRE en het voldoen aan de daarbij door byACRE gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt byACRE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft byACRE het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. byACRE kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien byACRE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door byACRE is ontvangen, stuurt byACRE de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. byACRE is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van byACRE

5.4. Indien byACRE de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. byACRE raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

5.7. byACRE is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht & Retourbeleid
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. Retourbeleid. Wij willen dat u tevreden bent elke keer dat u bij ons winkelt. Maar mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de door u gekochte goederen, dan kunt u deze binnen 30 dagen na ontvangst van het product terugsturen naar byACRE. Demo rollators en gebruikte onderdelen kunnen niet geretourneerd worden. In sommige gebieden kunnen wij gelukkig de retourkosten dragen, omdat wij goede voorwaarden kunnen bedingen bij de transportbedrijven. Helaas kunnen wij dit niet in alle regio's aanbieden. De tekst hieronder laat zien welke voorwaarden voor uw regio gelden en wie de retourzending betaalt.

6.3. De staat van het product. Het is uw verantwoordelijkheid om goed voor de goederen te zorgen voordat u ze terugstuurt, en ze moeten worden teruggestuurd in een staat waarin ze kunnen worden doorverkocht en zonder waardevermindering. Dit betekent dat de rollator geen sporen van krassen of andere gebruikssporen mag vertonen, de zitting onbesmet moet blijven, de wielen vrij van vuil moeten zijn en geen tekenen van slijtage mogen vertonen. In geval van waardevermindering zal het bedrag van de waardevermindering in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag. Wij accepteren geen teruggave van niet-standaard producten, d.w.z. producten die op verzoek van de klant zijn aangepast

6.4. Verpakking. Het product moet in de originele verpakking worden teruggestuurd.

6.5. Terugbetaling van het aankoopbedrag. Indien u spijt heeft van uw aankoop ontvangt u binnen 14 dagen nadat de producten aan ons zijn geretourneerd het volledige aankoopbedrag terug. Het aankoopbedrag (excl. eventuele verzendkosten) wordt terugbetaald met dezelfde betaalmethode als die welke u tijdens uw aankoop heeft gebruikt, tenzij u ons uitdrukkelijk anders laat weten.

6.6. Retourprocedure. Als u in aanmerking komt voor gratis retourzending (zie bovenstaande tabel) kunt u ons een e-mail sturen op klantenservice@byacre.com met uw naam en ordernummer en wij helpen u dan met het regelen van de retourzending.

6.7. Indien u niet in aanmerking komt voor gratis retourzending (zie bovenstaande tabel) dient u de retourzending naar het volgende adres te sturen:


byACRE
ECC Sprint Europe
De Koumen 100
6433 KE Hoensbroek
Nederland


6.8. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

● Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

● Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

● Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.9. De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan byACRE of op andere ondubbelzinnige wijze aan byACRE kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. byACRE bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Artikel 7. Betaling
7.1. De Klant dient de betalingen aan byACRE volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. byACRE is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2 In de byACRE online shop kunt u betalen met: VISA-kaart, MasterCard, Maestro, Klarna, EPS, Sofort, Bancontact en iDEAL.
Wij gebruiken het online betaalplatform Stripe, dat een veilige en gecodeerde betaling garandeert.
Het aankoopbedrag wordt pas van uw rekening afgeschreven als de bestelling is verzonden.

Artikel 8. Garantie en reclamatie
8.1. Garantie. Wij bieden levenslange garantie op het rollator frame. Dit is een symbool van zijn superieure kwaliteit en sterkte. De frames zijn gegarandeerd vrij van van fabricagefouten in materiaal en vakmanschap voor de levensduur van de oorspronkelijke eigenaar. Het enige wat u hoeft te doen is uw aankoop te registreren op onze website. Voor de overige rollator onderdelen gelden standaard garantievoorwaarden van toepassing. Alle schade als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik, verwaarlozing van het onderhoud, schade veroorzaakt door externe krachten, etc. valt niet onder de garantie.


8.2. byACRE staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat byACRE er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt byACRE daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien byACRE de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

8.5. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van byACRE, dan kan hij bij byACRE telefonisch, per e-mail of per chat een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. byACRE geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal byACRE binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

9.3. Recht op klachten. De Deense wet op de verkoop van goederen geldt voor producten die bijACRE zijn gekocht. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, heeft u 2 jaar recht op klachten over de door u gekochte producten. Dit betekent dat u het product kunt laten repareren, ruilen, terugbetaling of een korting op de prijs kunt krijgen, afhankelijk van de specifieke situatie. Voorwaarde is dat de klacht gerechtvaardigd is en dat het gebrek niet is veroorzaakt door onjuist gebruik van het product, schadelijk gedrag of normale slijtage. U moet uw klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek aan het product heeft ontdekt. Als u uw klacht binnen twee maanden na aankoop indient, wordt de klacht altijd als tijdig beschouwd. Indien de klacht gegrond is vergoeden wij uw (redelijke) verzendkosten. Het product dient altijd in een deugdelijke verpakking geretourneerd te worden. Vergeet niet een ontvangstbewijs voor de retourzending te halen, zodat wij uw verzendkosten kunnen vergoeden.
Stuur het product terug naar het volgende adres:

byACRE
c/o ECC Sprint Europe
De Koumen 100
6433 KE Hoensbroek
Nederland

9.4. Recht om te klagen over uw aankoop. Als u een klacht wilt indienen over uw aankoop kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@byacre.com. Indien wij geen oplossing vinden kunt u een klacht indienen bij European Online Dispute Resolution op hun website.
9.5. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. byACRE verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.

10.2 Persoonlijke informatie & communicatie

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop wordt u gevraagd uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en huisadres aan ons door te geven. Daarnaast verzamelen wij ook informatie over uw aankoop en uw betalingsgegevens. Wij gebruiken deze informatie alleen om uw bestelling te verwerken. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u een orderbevestiging te sturen. Uw naam, adres en telefoonnummer worden op een label geplaatst dat wij op het pakket met uw bestelling erin plakken. Het kan voorkomen dat wij, of ons verzendbureau, deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen als er vragen of problemen zijn met de verwerking of verzending van uw bestelling.

10.3 Privacy beleid. Voor het plaatsen van een bestelling op onze webshop hebben wij de volgende gegevens nodig:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres


Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om de producten te verwerken en aan u te leveren.
De informatie wordt verzameld door byACRE ApS en wordt 5 jaar bewaard, totdat deze wordt verwijderd.
De gegevensbeheerder op www.byacre.com/nl is byACRE ApS.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar byACRE gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.

11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

byACRE
I.C Modewegsvej 1, 2800 Lyngby, Denemarken
E-mail: klantenservice@byacre.com
Telefoon: +31 20 532 1675
Btw-nummer: DK30606280

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 07 maart 2024.